0
Reklamačný poriadok

 

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti, individuálne s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom.

 

A, Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. Ak zistí jeho poškodenie je bezpodmienečne nutné ihneď na mieste spísať s prepravcom (kuriérskou službou alebo poštou) protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Nedoporučuje sa v takom prípade zásielku prevziať. V opačnom prípade koná kupujúci na vlastné riziko a reklamácie z tohto titulu nemusia byť neskoršie uznané. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky e-mailom na adresu ledstar@ledstar.sk alebo telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na 052/4468585, 0905341510. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

 

B, Na tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov.  Záručná doba osobám, používajúcich výrobok na účel podnikania nie je stanovená Občianskym zákonníkom a záručné podmienky stanovuje konkrétny dovozca resp. výrobca na 12 mesiacov.  Záruka sa vzťahuje na vady a chyby výrobku . Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Kupujúci berie ďalej na vedomie, že predávajúci nie je zodpovedný za vady vzniknuté v dôsledku stavu elektrickej siete, ktorý nezodpovedá príslušnej technickej norme.


C, Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku:

 • nesprávnym použitím, hrubým zaobchádzaním, neodbornou alebo nesprávnou montážou 
 • porušením podmienok prevádzkovania výrobku ktoré sú uvedené v popise výrobku alebo priloženom letáku
 • nesprávnym skladovaním
 • používaním v nevhodnom vlhkom resp. prostredí s trvalou vlkosťou (napr. na bezprostredne osvetlenie akvárií používajte pásik s krytím IP68)
 • používaním v silne prašnom alebo chemicky agresívnom prostredí
 • na bežné opotrebenie komponentov spôsobené používaním
 • neodvratnou udalosťou (živelné pohromy a pod.)
 • pripojením výrobku na iné, než je predpísané napájacie napätie, spojením výrobku s neoriginálnym príslušenstvom  

D, V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, kupujúci má právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. Uvedené sa vzťahuje aj na prípadnú reklamáciu, ktoré nevyriešia požiadávku kupujúceho. V uvedených prípadoch postupuje kupujúci podľa Obchodných podmienok, odstavec "E, Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie". To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. 

 

E, V prípade podozrenia z neoprávneného zásahu do skladby, konštrukcie alebo prevádzkovania tovaru ma predávajúci právo odmietnuť reklamáciu. Odmietnutie reklamácie sa vzťahuje aj na nedodržanie pokynov pri inštalácií resp. umiestnení produktu alebo jeho prevádzkovanie v nevhodných podmienkach (napr. agresívne prostredie).

  

F, Práva zo zodpovednosti za vadu zaniknú aj v prípade, že pri odbornom posúdení vady alebo počas opravy výrobku bude jednoznačne zistené, že charakter vady bol spôsobený príčinou uvedenou v bode C. V takom prípade je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s odborným posúdením vady.

 

G, Postup pri reklamácii:

 • O reklamácii nás môžete informovať prostredníctvom formulára. V takom prípade Vám po automatickom doručení formulára odpíšeme a poradíme čo treba poslať resp. ako postupovať aby sa vada odstránila. 
 • Tovar zašlite poštou alebo kuriérskou službou.
 • Tovar neposielajte ako doporučenú zásielku do vlastných rúk ani ako dobierku, nebudú prevzaté !
 • Tovar zašlite na adresu :

T.I.T. spol. s r.o.

Duklianských hrdinov 29

            06401 Stará Ľubovňa 

 • Priložte k reklamovanému tovaru opis vyplneného reklamačného formuláru s vyplnenými údajmi o Vás a o tovare, vrátane čísla objednávky, popisu chyby, úplnej adresy dodania a tel. kontaktu na Vás !
 • Priložte k tovaru doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode !
 • V prípade ak vraciate tovar v 14 dňovej lehote (zák.108/2000Z.z.), riaďte sa pokynmi v Obchodných podmienkách, odstavec "E, Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie" ! 


Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok